ประชุมวิชาการสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะทำงานจัดประชุมวิชาการสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

"สังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์"
แนวคิดและประเด็นหลัก
- ความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมทางสังคม
- ความรุนแรงทางสังคมและวัฒนธรรม
- การย้ายถิ่นและคนข้ามชาติ : ความเป็นอื่นกับความเป็นนานาชาติพันธุ์
- สังคมวิทยาปฏิรูปประเทศไทย
- สังคมวิทยาข้ามชาติ (Transnational Sociology)
- สังคมวิทยาอาเซียน (Sociology of Asian)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2555
08:00–08:30    ลงทะเบียน
08:30–08:45    เปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
08:45–09:30    การปาฐกถานำ เรื่อง "Sociology facing an Unequal World: A Call for Transnational Public Sociology Agenda" โดย Professor Yazawa Shujiro President of the Japanese Sociological Society (Host of 2014 ISA World Congress of Sociology)
09:30–10:15    ปาฐกถา "แผ่นดินเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละโลก: การปฎิรูปประเทศไทยเพื่อการอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับคนอื่น จินตนาการสู่อนาคต" โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

10:15–10:30    พักรับประทานอาหารว่าง

10:30–12:00    Key concept 1: "ความเป็นอื่นกับความเป็นนานาชาติพันธุ์ (Cosmopolitanism)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ / วิจารณ์โดย ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์
Key concept 2: "ความรุนแรงทางสังคมและวัฒนธรรม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล / วิจารณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ

12:00–13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00–15:00    การประชุมกลุ่มย่อย 1
ห้องที่ 1 สังคมวิทยาชนบท อาหารและทรัพยากร
ห้องที่ 2 สังคมวิทยากับความเหลื่อมล้ำความเป็นธรรม
ห้องที่ 3 Globalization and Human Insecurity: Transnatiional Public Sociology
ห้องที่ 4 คุณภาพการศึกษาสังคมวิทยากับความรับผิดชอบต่อสังคม

15:00–15:15    พักรับประทานอาหารว่าง

15:15–17:15    การประชุมกลุ่มย่อย 2
ห้องที่ 5 การย้ายถิ่นและคนข้ามชาติกับความเป็นอื่น
ห้องที่ 6 สังคมวิทยากับปัญหาภูมิภาค
ห้องที่ 7 Sociology of ASEAN/GMS: What Public Knowledge Agenda?
ห้องที่ 8 พิบัติภัยกับประชาธิปไตรแห่งความรู้ : กรณีอุทกภัย

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2555
08:30–09:00    ลงทะเบียน
09:00–09:15    สรุปสังเคราะห์จากวันที่ 1
09:15–10:00    ปาฐกถา ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน วิกฤตหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมวิทยาในประเทศไทย
โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม นายกสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย
10:00–10:15    น้ำท่วมไฟป่า: ช่องว่างในการกำหมดบทบาทของสังคมวิทยา (Video Presentation)

10:15–10:30    พักรับประทานอาหารว่าง

10:30–12:30    การประชุมกลุ่มย่อย 3
ห้องที่ 09 ความเปลี่ยนแปลงและความรุนแรงทางสังคมและวัฒนธรรม
ห้องที่ 10 สังคมวิทยาข้ามพรมแดน ข้ามสาขาวิชา
ห้องที่ 11 Sociology of ASEAN/GMS: What Public Knowledge Agenda? (Cont.)
ห้องที่ 12 สังคมวิทยาว่าด้วยนโยบายสาธารณะ

12:30–13:30    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30–15:30    การอภิปรายสรุปภาพรวม "สังคมวิทยากับวาระการวิจัยเพื่ออนาคต"
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
15:30–15:45    กล่าวปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.cusri.chula.ac.th/sociology4/

สถานที่: 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
วันที่: 
18-19 มิ.ย. 2555

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม